แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" เทศกาลปีใหม่ 2562

วิธีการเปิดดูข้อมูล ในกรณีที่เปิดเป็น ภาษาต่างดาว