แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" เทศกาลปีใหม่ 2562

คำจำกัดความการจัดการข้อมูล ด่านชุมชน เทศกาลด่านชุมชน

ลำดับ ตัวแปร คำจำกัดความ
1. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นทั้งหมดที่รับผิดชอบของด่านชุมชน เช่น ด่านชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้าน A การนับจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ให้นับจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน A ทั้งหมดที่รับผิดชอบ
2. จำนวนผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต จากจราจรทางถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้เดินเท้า ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ในพื้นทั้งหมดที่รับผิดชอบของด่านชุมชน
3. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน จำนวนผู้ปฏิบัติงานในด่านชุมชนในแต่ละวัน
4. จำนวนพาหนะที่ผ่านด่าน จำนวนพาหนะที่ผ่านด่านชุมชนทั้งหมดในแต่ละวัน
5. เวลาที่ตั้งด่าน ช่วงเวลาที่มีการตั้งด่านชุมชน
6. จำนวนการเรียกตรวจ/เตือนคนมีพฤติกรรมเสี่ยง จำนวนการเรียกตรวจ/เตือนคนมีพฤติกรรมเสี่ยงผ่านด่านชุมชนในช่วงเวลาที่มีการตั้งด่านชุมชน เช่น เมาแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็ว
7. จำนวนพาหนะที่เรียกตรวจ จำนวนพาหนะที่เรียกตรวจในช่วงเวลาที่มีการตั้งด่านชุมชน

1. ข้อมูลทั่วไป พื้นที่ด่านชุมชน

ผู้บันทึกข้อมูล

2. สรุปสถิติประจำวัน

วันที่ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน สถิติอุบัติเหตุ จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอบุติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (คน) ผู้เสียชีวิต (คน) จักรยานยนต์ (คัน) รถยนต์ (คัน) อื่นๆ (คัน)
27 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561
29 ธ.ค. 2561
30 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2561
1 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562

3. ข้อมูล ตั้งด่านชุมชน

วันที่ เวลาตั้งด่าน จำนวนพาหนะที่ผ่านด่าน (คัน)
เริ่มตั้ง ตั้งถึง จักรยานยนต์ รถยนต์ อื่นๆ
27 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561
29 ธ.ค. 2561
30 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2561
1 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
วันที่ จำนวนการเรียกตรวจ/เตือนคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (คน) จำนวนพาหนะที่เรียกตรวจ (ครั้ง)
เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว อื่นๆ จักรยานยนต์ รถยนต์ อื่นๆ
27 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561
29 ธ.ค. 2561
30 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2561
1 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
ข้อ กิจกรรม มีการดำเนินการ มี แต่ ไม่ชัดเจน ไม่มี
1 มีทำการประชาคมหมู่บ้านหรือธรรมนูญความปลอดภัยทางถนนหรือไม่
2 มีการสื่อสารมาตร และประกบกลุ่มเสี่ยง ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ เช่น เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ อบรมกลุ่มเสี่ยง หรือ ให้กลุ่มเสี่ยงมาร่วมตั้งด่าน เป็นต้น
3 มีการเตรียมทีมผู้ปฏิบัติประจำด่านชุมชน ชี้แจงทำความเข้าใจ และซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเชิงรุก หรือเคลื่อนที่ เพื่อความเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง
ปัจจัยความสำเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูล
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 02 5903 967 อีเมล์ injuryteam@hotmail.com

แบบบันทึกรายงานการดำเนินงาน”ด่านชุมชน” เทศกาลปีใหม่ 2562